LIII SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL

2023.09.01
LIII SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) zwołuję LIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 8 września 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tereszpol.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu mienia Gminy Tereszpol.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu mienia Gminy Tereszpol.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tereszpol.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 12.  Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 13.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 14.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 15.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                                                               /-/ Stanisław Sitarz