LI SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL

2023.05.19
LI SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję LI sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 26 maja 2023 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacje o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 5. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 6. Informacja o stanie dróg gminnych i dojazdowych do gruntów ornych oraz działek leśnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobu mienia gminy Tereszpol.  
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe"- Nadleśnictwa Zwierzyniec nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Tereszpol.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tereszpol.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Tereszpol na lata 2023-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 13.  Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 14.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 15.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 16.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                                              /-/ Stanisław Sitarz