XLV sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2022.11.18
XLV sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) zwołuję XLV sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 25 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o założeniach do budżetu na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tereszpol.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tereszpol na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tereszpol w 2023 roku.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tereszpol na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dofinansowania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie w 2023 roku.
 16. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 17.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 18.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 19.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

/-/ Stanisław Sitarz