XLII sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2022.09.16
XLII sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) zwołuję XLII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 23 września 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:
 
 
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Tereszpol do Klastra Energii Powiatu Biłgorajskiego.
 8. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 9.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 10.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 11.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

/-/ Stanisław Sitarz