XL sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2022.06.20
XL sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) zwołuję XL sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi za rok 2021”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/20 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty oraz określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, radnych, Przewodniczących komisji oraz sołtysów Gminy Tereszpol.
 9. Debata nad rozpatrzeniem Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2021 rok.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Tereszpol za 2021 rok.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tereszpol z wykonania budżetu za 2021 rok.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tereszpol z tytułu wykonania budżetu Gminy Tereszpol za 2021 rok.
 13.  Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 14.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 15.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 16.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

/-/ Stanisław Sitarz