Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Sekretarz Gminy

2021.07.23
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Sekretarz Gminy
Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234; 23-407 Tereszpol-Zaorenda.
I. Wymagane wykształcenie

 Wykształcenie wyższe : Prawo lub Administracja

Wymagania związane ze stanowiskiem

II.  Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 7. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.
 8. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie ustaw w szczególności:
  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks wyborczy, kodeks pracy, o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych.
 9. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych.
 2. Znajomość struktury organizacyjnej urzędu.
 3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu.
 5. Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej w szerszym zakresie niż opisane w wymaganiach niezbędnych.
 6. Chęć dalszego podnoszenia i poszerzania wiedzy zawodowej oraz być aktywnym w doskonaleniu własnych umiejętności.
 7. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 8. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.
 9. Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych.
 10. Prawo jazdy kat. B.
 11. Samochód prywatny z możliwością wykorzystywania do celów służbowych.
 12. Dyspozycyjność w wykonywaniu zadań.
 13. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 14. Preferowane predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność , umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, wysoka kultura osobista.
Zakres obowiązków

Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

 1. Opracowywanie regulaminów, statutów oraz ich zmian i zarządzeń związanych z organizacją urzędu.
 2. Zapewnienie terminowego i poprawnego załatwiania spraw przez pracowników urzędu.
 3. Dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu oraz zapewnienie terminowego i poprawnego dekretowania korespondencji urzędowej i koordynowania jej obiegu pomiędzy komórkami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg wniosków i petycji oraz koordynowania poprawnego i terminowego załatwiania spraw z tytułu wnoszonych skarg, wniosków, zapytań, interpelacji, petycji i innych pism.
 5. Nadzór nad poprawnym i terminowym przygotowaniem materiałów pod obrady Rady Gminy, komisji Rady Gminy lub zebrań wiejskich.
 6. Nadzór nad poprawnym i terminowym przygotowaniem materiałów pod rozstrzygnięcia Wójta w bieżących sprawach Gminy.
 7. Koordynowanie i nadzór nad poprawnym i terminowym przekazywaniem dokumentacji urzędowej do archiwum zakładowego.
 8. Koordynowanie spraw z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz poprawnego i terminowego wprowadzania procedur w formie zarządzeń wewnętrznych Wójta oraz zarządzeń publikowanych na BIP Urzędu, w tym aktualizacja Regulaminu organizacyjnego Urzędu.
 9. Opracowywania rocznego raportu o stanie gminy.
 10. Prowadzenie centralnych rejestrów:
 • umów,
 • skarg, wniosków i petycji,
 • zarządzeń wójta,
 • uchwał Rady Gminy,
 • udzielonych informacji publicznych,
 • instytucji kultury
 1. Sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzeni ich rejestru.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu zasad określonych w obowiązujących przepisach z zakresu bhp, ppoż. i dyscypliny pracy.
 3. Nadzór nad poprawnym realizowaniem zadań w Urzędzie w zakresie spraw:

       1) organizacyjnych,

      2) kadrowych,

      3) obsługi prawnej,

      4) zaopatrzenia Urzędu w materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącego funkcjonowania, w tym w zakresie systemów i sprzętu     informatycznego, zgodnie z procedurami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w tym zakresie,

    5) ochrony danych osobowych również wg przepisów odrębnych.

 1. Prowadzenia całości spraw dotyczących obsługi kadrowej, dokumentacji pracowniczej pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 2. Opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz nadzorowanie opracowywania zakresów czynności przez kierowników referatów.
 3. Koordynowanie i prowadzenie polityki podnoszenia kalifikacji zawodowych pracowników Urzędu oraz prowadzenie ewidencji  szkoleń.
 4. Prowadzenie całości spraw dotyczących praktyk, stażów i prac interwencyjnych.
 5. Wykonywanie funkcji pełnomocnika Wójta ds. z zakresu prawa pracy wraz z aktualizacją procedur kontroli zarządczej dotyczącej regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń oraz całości dokumentacji pracowniczej w Urzędzie i funkcjonujących procedur naboru na wolne stanowiska pracy oraz służby przygotowawczej.
 6. Wykonywanie funkcji pełnomocnika Wójta ds. z zakresu koordynowania terminowego i poprawnego wykonywania okresowych ocen pracowników w Urzędzie.
 7. Wykonywanie funkcji pełnomocnika Wójta ds. z zakresu poprawnego i terminowego składania oświadczeń majątkowych wg przepisów odrębnych.
 8. Stwierdzanie zgodności z oryginałem dokumentów.
 9. Koordynowanie i realizacja zadań związanych z wyborami referendami.
 10. Koordynowanie spraw związanych z realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów Urzędu.
 11. Prowadzenie kontroli wewnętrznej. a zwłaszcza nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników zadań wynikających z zakresu czynności,
 12. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.
 13. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 14. Koordynacja i organizacja spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy,
 15. Kierowanie bieżącymi sprawami w razie nieobecności Wójta.
 16. Prowadzi ewidencję materiałów pokontrolnych z kontroli Urzędu przez jednostki do tego upoważnione i nadzór nad wykonywaniem zadań i wniosków pokontrolnych.

    30. Dbanie o należyty wygląd budynku Urzędu oraz jego otoczenia , oraz zapewnia ochronę Urzędu, podejmuje czynności związane     z    zabezpieczeniem przed kradzieżą, włamaniem, pożarem itp.

    31. Prowadzenie całości spraw związanych z organizowaniem otwartego konkursu ofert z organizacjami pozarządowymi na zadania   publiczne zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   32. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

   33. Nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej Urzędu i BIP.

   34. Nadzorowanie nad sprawami w zakresie zdrowia, opieki społecznej i kultury.

   35. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień wójta.

Wymagane dokumenty

 Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w załączniku do ogłoszenia).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 7. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Podpisany oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
 10. Podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 11. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.
 12. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat / kandydatka jest osobą niepełnosprawną.
 13. Oświadczenie o braku przynależności do partii politycznej

Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a dokumenty niebędące oryginałami winny być dodatkowo opatrzone klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez składającego dokumenty.

Warunki pracy

Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku administracyjnego Urzędu Gminy Tereszpol.

Stanowisko jest związane z pracą przy monitorach ekranowanych. Praca jednozmianowa, od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem konieczności wykonywania obowiązków kierowniczych na terenie gminy również poza godzinami pracy Urzędu Gminy. Wymiar czasu pracy –  cały etat.

Budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Planowany termin rozpoczęcie pracy: 01.08.2021 r. – 01.11.2021 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

VII. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:„ Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy
 2. Termin składania ofert upływa dnia 06 sierpnia 2021 roku godz. 14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tereszpol
Uwagi

Pouczenie o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tereszpol, 23-407 Tereszpol-Zaorenda , e-mail: gmina@tereszol.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z kontaktem: biuro@myszkowiak.pl
 3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, prowadzonym w trybie konkursu.
 4. Kandydat posiada:
 5. a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 6. b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 7. c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 8. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;

Informacje organizacyjne:

 1. Rozpatrzenie zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami dokonane będą przez komisję konkursową, w terminie do 14 dni po upływie terminu składania dokumentów.
 2. W/w postepowanie składać się będzie z dwóch etapów:
  1. I etap – sprawdzenie dokumentów kandydatów pod względem formalnym,
  2. II etap – test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.
 4. Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym przez komisję konkursową zostanie zawarta na czas określony z możliwością ewentualnego dalszego przedłużenia.
 5. Informacje o wyniku naboru zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej ugtereszpol.bip.lubelskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tereszpol.
 6. Wójt Gminy ma prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY.doc

lista kandydatow_wymogi formalne(2).pdf

Wyniki naboru(1).pdf