Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

2020.11.18
Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) Minister Klimatu i Środowiska podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 6 do 27 listopada 2020 roku mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem prognozy oddziaływania na środowisko projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszcznia ścieków komunalnych oraz projektem szóstej aktualizacji aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Dokumenty oraz szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania uwag i wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji-oraz-udzial-spoleczenstwa-w-podejmowaniu-decyzji/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-akposk/