Gmina Tereszpol

Nabór kandydatów na ławników sądowych

2019.06.05

W dniu 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52 ze zm.) Rada Gminy Tereszpol powinna wybrać do końca października br. 1 ławnika na kadencję 2020 - 2023 do Sądu Rejonowego w Biłgoraju.

 

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy Tereszpol powoła zespół, który przedstawi na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w w/w ustawie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem nie może być:

 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokat i aplikant adwokacki,
 5. radca prawny i aplikant radcowski,
 6. duchowny,
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej,funkcjonariusz Służby Więziennej,
 8. radny gminy, powiatu i województwa,

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru,

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz.693)

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby ;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

WAŻNE : Wszystkie w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 1. 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, inną organizację społeczną i zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

WAŻNE: Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa

Koszt opłaty za badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada Gminy będzie zasięgać opinii o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wzory dokumentów:

karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.rtf

oswiadczenia_kandydata_na_ławnika_.doc

oswiadczenie_kandydata_dot_posiadania_władzy_rodzicielskiej(1).doc

oswiadczenie_dodatkowe_o_posiadaniu_praw_cywilnych_i_obywatelskich___.doc

wzór_Listy_Osob_zgłaszajacych_kandydata.doc

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 w sekretariacie Urzędu Gminy (parter),w godzinach pracy Urzędu.(7:30-15:30)

Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Gminy, ul. Długa 234  u Sekretarz Gminy

Informacje związane z wyborami ławników udzielane sekretarz gminy Tereszpol.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów formalnych lub te, które wpłyną do Rady Gminy Tereszpol po upływie 30 czerwca 2019 r., pozostawia się bez dalszego biegu.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tereszpol (pok. Nr 3) lub pobrać ze strony internetowej https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl ; www.tereszpol.pl lub Ministerstwa Sprawiedliwości ( www.ms.gov.pl).

 

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners