Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Konsultacje w sprawie statutów sołectw

2019.01.09

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Bukownica, Lipowiec, Panasówka, Szozdy, Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zaorenda, Tereszpol-Zygmunty dotyczących nadania statutu sołectwom. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 9 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2019 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIV/76/16 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tereszpol ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 1239) oraz Zarządzenia nr 1/19 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Tereszpol w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Tereszpol.

Konsultacje odbędą sie poprzez:

  1. Złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tereszpolu-Zaorendzie (pok. 3), w dniach i godzinach urzędowania;
  2. Przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: gmina@tereszpol.pl;
  3. Przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy Tereszpol, ul. Długa 234  23-407 Tereszpol-Zaorenda.

Projekt statutu oraz wzór formularza konsultacyjnego udostępniony jest mieszkańcom poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tereszpol www.ugtereszpol.bip.lubelskie.pl w zakładce URZĄD, OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA oraz  na stronie internetowej Gminy Tereszpol www.tereszpol.pl w zakładce AKTUALNOŚCI;
  2. Wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy Tereszpol (pok. nr 3) w dniach i godzinach urzędowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zarz_w sprawie konsultacji statutow solectw.pdf
Karta konsultacyjna.pdf
Karta.doc
Uchwała_2019_statut.pdf
STATUT Sołectwo Bukownica.pdf
STATUT Sołectwo Lipowiec.pdf
STATUT Sołectwo Panasówka.pdf
STATUT Sołectwo Szozdy.pdf
STATUT Sołectwo Tereszpol-Kukiełki.pdf

STATUT Sołectwo Tereszpol-Zaorenda.pdf

STATUT Sołectwo Tereszpol-Zygmunty.pdf

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners