XLVIII SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL

2023.01.20
XLVIII SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję XLVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 27 stycznia 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Tereszpol za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tereszpol.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tereszpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu w 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej z zasobu mienia Gminy Tereszpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tereszpol na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tereszpol na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Gminy Tereszpol na 2023 rok.
 15. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 16.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 17.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 18.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                                                      /-/ Stanisław Sitarz