XXXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2022.05.20
XXXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 27 maja 2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności klubu sportowego GKS „Orzeł Tereszpol”.
 5. Sprawozdania z działalności KGW w gminie.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 7. Informacje o stanie dróg gminnych i dojazdowych do gruntów ornych oraz działek leśnych.
 8. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian uchwały antysmogowej.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Instalacje solarne jako  źródła energii odnawialnej w Gminie Tereszpol – etap II”.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 13.  Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 14.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 15.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 16.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

/-/ Stanisław Sitarz