XXXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2022.01.21
XXXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 27 stycznia 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Tereszpol za 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tereszpol na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tereszpol na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Gminy Tereszpol na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu w 2022 roku.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku.
 11.  Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 12.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 13.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 14.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

      /-/ Stanisław Sitarz