XXXIV sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2022.01.05
XXXIV sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 10 stycznia 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyi zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

    /-/  Stanisław Sitarz