XXXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2021.11.19
XXXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 26 listopada 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o założeniach do budżetu na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanejz zasobu mienia Gminy Tereszpol.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tereszpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tereszpol w 2022 roku.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tereszpol.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022 rok. 
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na 2022 rok.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tereszpol na rok 2022.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dofinansowania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie w 2022 roku.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tereszpol na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Tereszpol.
 20.  Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 21.  Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 22.  Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 23.  Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

      /-/ Stanisław Sitarz