XXXI SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL

2021.10.11
XXXI SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) zwołuję XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 15 października 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze.
 5. Informacja o założeniach do budżetu na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Lipowcu.
 11. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 12. Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 14. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

      /-/ Stanisław Sitarz