Kontrole sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Tereszpol

2021.04.29
Kontrole sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Tereszpol
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej tj. rynny dachowe, kratki ściekowe, drenaże itp.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1437) art. 9.ust.1 zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł.

Kanalizacja sanitarna służy do odbioru ścieków socjalno-bytowych i ze względu na swoje małe przepustowości w stosunku do ilości ścieków opadowych, nie jest w stanie ich odebrać, co skutkuje: wylewaniem się ścieków ze studzienek niżej położonych, lokalnymi podtopieniami, a w wielu przypadkach podtopieniami skanalizowanych piwnic w budynkach mieszkalnych. Podnosi to również koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, poprzez większe zużycie energii elektrycznej potrzebnej do oczyszczenia ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się do wszystkich mieszkańców Gminy Tereszpol o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji oraz jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości. Informujemy również, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i braku ich usunięcia w wyznaczonym przez Zakład terminie wskazanym w protokole z kontroli, Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie będzie wypowiadać umowę na odbiór ścieków oraz odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej, a także skieruje sprawę na drogę sądową.

Po wyeliminowaniu nieprawidłowości i uregulowaniu ewentualnych kosztów sądowych będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.