XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2021.02.22
XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 26 lutego 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie z informacją o stanie hodowli zwierząt.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tereszpol za 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tereszpol na 2021 rok.
 7. Zapoznanie z informacją o stanie zdrowia mieszkańców w czasie pandemii.
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniami z działalności GOPS oraz potrzebami w zakresie pomocy.
 9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tereszpol za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 13. Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 15. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

      /-/ Stanisław Sitarz