Otwarty konkurs ofert - Pożytek Publiczny

2021.01.08
Otwarty konkurs ofert - Pożytek Publiczny
Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku.

 

 

Rodzaj zadania:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zlecenie zadań nastąpi w formie powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, Sekretariat (pokój Nr 1).

Wybór ofert nastąpi w dniu 05 lutego 2021 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol w sali konferencyjnej. Konkurs ma charakter jawny. Oferty rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i zgodne z treścią regulaminu konkursu złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu.pdf

Zał_nr_1_ogłoszenie otwartego konkursu.pdf

Zał_nr_2_szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.doc

Klauzula informacyjna.pdf