Zaproszenie na XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2020.11.24
Zaproszenie na XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) zwołuję XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 27 listopada 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tereszpol na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w postaci transportu i utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych z terenu Gminy Tereszpol na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dofinansowania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dofinansowania kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tereszpol w 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tereszpol.
 16. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 17. Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 18. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 19. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                  /-/  Stanisław Sitarz