Gmina Tereszpol

Zaproszenie na XX sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2020.06.22
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) zwołuję XX sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie z informacją o stanie zdrowia mieszkańców Gminy Tereszpol.
 5. Zapoznanie z informacja o stanie ulic i dróg gminnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec-Tereszpol.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty oraz określenia wysokości diet
  i zwrotu kosztów podróży służbowych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących komisji oraz sołtysów Gminy Tereszpol.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tereszpol na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.
 13. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 14. Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 16. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                             /-/  Stanisław Sitarz

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners