Gmina Tereszpol

Zaproszenie na XVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2020.02.07
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) zwołuję XVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 14 lutego 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tereszpol za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  w Gminie Tereszpol na 2020 rok.
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniami z działalności GOPS oraz potrzebami w zakresie pomocy.
 7. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tereszpol za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tereszpol.
 12. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 13. Informacje o działalności Rady i Komisji w okresie międzysesyjnym.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 15. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                   /-/  Stanisław Sitarz

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners