Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tereszpol

Urząd Gminy Tereszpol

Kontakt:
Urząd Gminy Tereszpol
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Andrzej Mazurek
Pracownik merytoryczny Andrzej Mazurek tel. 84 687 66 47 e-mail: amazurek@tereszpol.pl Urząd Gminy Tereszpol

      Azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „ Prawo Ochrony Środowiska” (tekst jednolity  Dz. U z 2008 r nr 25, poz. 150 – z późn. zm) jest substancją stwarzająca szczególne zagrożenie dla środowiska (Art.160, uzt.2), dalej w art. 161 ust.1 i art. 162 w/w ustawy stanowi substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane , i eliminowane przy zachowaniu szczególnych ostrożności.

Na terenie gminy Tereszpol wyrobami zawierającymi azbest są wyroby azbestowo-cementowe pokryć dachów . Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą przedstawia Wójtowi w formie  uproszczonej informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest, natomiast, Gmina bilansowe dane o azbeście przedkłada marszałkowi do bazy danych. W związku z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu w latach 2009-2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 roku Gmina Tereszpol opracowała Program usuwania wyrobów zawierających azbest, który jest jednym z zadań samorządu gminnego określonego w powyższym programie. W wyniku przeprowadzonej ewidencji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy dokonano jednocześnie oceny stanu technicznego wyrobów. Ocenę wyrobów przeprowadzono dla potrzeb programu, w ślad za programem wojewódzkim w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej ( DZ.U z 2004 r. Nr 71, poz.649, z późn zm.).w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Przedmiotowy „Program” ma służyć do poprawy sytuacji w zakresie informacyjnym, i pozwoli na możliwość pozyskania środków na bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z zapisami krajowego Programu zadaniem samorządu jest przede wszystkim inwentaryzacja azbestu , współpraca z mediami i organizacjami społecznymi w zakresie informowania o zagrożeniach powodowanych przez azbest oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań i sposobami postępowania z odpadami zawierającymi azbest.
Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. (Dz.U z 2005 r Nr 216, poz.1824),oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r ( Dz.U z 2004 r Nr 71, poz. 649 z późn zm). Celem eliminowania zagrożeń powodowanych przez azbest Gmina Tereszpol w roku 2015 i 2016 będzie prowadzić nabór wniosków na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach programów:

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania w dniach od 2 do 27 listopada 2015 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w dniach 01.02.2016 do dnia 31.03.2016 r.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners