Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Pomoc prawna

54ad05d1c7910_o_b.jpg

Urząd Gminy Tereszpol zachęca mieszkańców Gminy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. zgodnie z porozumieniem z dnia 31 października 2016 r. pomiędzy Powiatem Biłgorajskim a Gminą Tereszpol.

Termin czwartkowej nieodpłatnej
porady prawnej w 2017 roku
( dla mieszkańców Gminy Tereszpol )
Godziny
przyjęć

(od - do)
Dyżur osoby udzielającej
porady prawnej
:
( Radca Prawny / Adwokat )

          5 stycznia 

          12 stycznia 

          19 stycznia 

                    26 stycznia
 

7:30 - 11:30

Radca Prawny

          9 lutego

          16 lutego

          23 lutego

7:30 - 11:30

Radca Prawny

          9 marca

          16 marca

          23 marca

          30 marca

7:30 - 11:30

Radca Prawny

          6 kwietnia

          13 kwietnia

          20 kwietnia

7:30 - 11:30

Radca Prawny

          11 maja 

          18 maja 

          25 maja

7:30 - 11:30

Radca Prawny

           8 czerwca

           22 czerwca

          29 czerwca 

7:30 - 11:30

Radca Prawny

          6 lipca

          13 lipca

          20 lipca

          27 lipca

7:30 - 11:30

Radca Prawny

          10 sierpnia

          17 sierpnia

          24 sierpnia

7:30 - 11:30

Radca Prawny

          7 września

          14 września

          21 września

          28 września

7:30 - 11:30

Radca Prawny

          5 października

          12 października

          19 października

          26 października

7:30 - 11:30

Radca Praw

           9 listopada

          16 listopada

          23 listopada

          30 listopada

7:30 - 11:30

 

          Radca Prawny

          7 grudnia

          14 grudnia

          21 grudnia

7:30 - 11:30

           Radca Prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

Art. 3. 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) ) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

8) która jest w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,

7) ust. 1 pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

©2017 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners