Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zespół pracowników Urzędu Gminy

Bożena Kamińska
Inspektor ds. księgowości szkolnej Bożena Kamińska tel. 84 687 66 46 e-mail: bkaminska@tereszpol.pl ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Obsługuje sprawy z zakresu ksiegowości jednostki budżetowej pod nazwą "Zespół Szkół Samorządowych  w Tereszpolu-Kukiełkach".

Zakres zadań i obowiązków:

 • kompletowanie na bieżąco dowodów księgowych z wyciągami bankowymi,
 • dekretowanie i ujmowanie na bieżąco dowodów księgowych w księgach rachunkowych jednostki (potwierdzone podpisem wraz z datą  wykonania  czynności),
 • sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym dowodów księgowych które mają być ujęte w księgach rachunkowych. Na znak dokonania operacji potwierdzić podpisem,
 • sporządzanie przelewów bankowych ,
więcej
 • sporządzanie list płac /dot. wynagrodzeń pracowników,  umów - zleceń, umów o dzieło i innych w miarę potrzeb ( opatrzone klauzulą: sporządził, wraz z podpisem).
 • prowadzenie ewidencji płacowej pracowników .
 • analityka środków trwałych ( prowadzenie na bieżąco rejestru środków trwałych , rejestru wyposażenia, rejestru wartości niematerialnych i prawnych),
 • prowadzenie spraw związanych z prawidłowym obliczaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (ewidencja podatków i terminowe przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych ),
 • prowadzenie wszystkich  spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników poprzez prawidłowe naliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, terminowe przekazywanie składek do zakładu ubezpieczeń społecznych, naliczanie zasiłków chorobowych ,wynagrodzeń za okres choroby, zasiłków macierzyńskich i inne. Prowadzenie spraw w zakresie  zarejestrowania i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych.
 • sporządzenie projektu planu finansowego i jego realizacja. Dokonywanie wydatków  w granicach kwot określonych w planie finansowym.
 • wystawianie not księgowych i faktur .
 • prowadzenie spraw związanych ze stołówką szkolną .
 • rozliczanie inwentaryzacji.
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją dochodów szkoły.
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych /zgodnie z aktualnie obowiązującym na dany okres sprawozdawczy Rozporządzeniem  Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 • podpisywanie zaświadczeń dotyczących wysokości pobieranego wynagrodzenia  pracowników szkoły.

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners