NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUN (ANIMATOR) W KLUBIE SENIORA

2021.09.24
NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUN (ANIMATOR) W KLUBIE SENIORA
Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Opiekun (Animator) w Klubie Seniora

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY
1. Stanowisko: opiekun (animator) do klubu seniora;
2. Wymiar etatu 1 etat;
3.Umowa o pracę z kandydatem wyłonionym przez komisję konkursową zostanie zawarta na czas określony trwania projektu  (2 lata).
Uzasadnienie:
Wszczęcie procedury naboru wynika z: realizacji  projektu pn. „Seniorzy na Start” - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie OSI Priorytetowych 9 -12 RPO WL 2014-2020 działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne o numerze  RPLU.11.02.02.00-IŻ.000-06-001/20
Projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej

II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1.Wykształcenie: minimum średnie i ukończony kurs  (min.20 godzin) przygotowujący do pracy w klubie seniora,
2.Doświadczenie zawodowe: praca z osobami starszymi.
Ponadto:
a) nieposzlakowana opinia
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3.Umiejętności zawodowe:
   umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność organizowania pracy, umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, znajomość metod pracy z osobami starszymi, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
4. Predyspozycje zawodowe – empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres, uczciwość
7. Staż pracy: nie jest wymagany.

III. OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ NA W/WYM.STANOWISKU:
Zakres wykonywanych zadań stanowi:
1. Kierowanie działalnością klubu seniora
2. Opracowywanie planów zajęć
3. Pomoc w czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych
4. Czynności aktywizujące społecznie
5. Pomoc w przygotowywaniu posiłków
6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
7. Aktywizacja i integracja uczestników projektu
8. Uczestnictwo w wyjazdach i imprezach klubu
9. Propagowanie zdrowego trybu życia
10.Pomoc w organizacji spotkań, wyjść
11.Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników projektu
12.Inne zadania zlecone związane z projektem.

IV. DOKREŚLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Świadczenie i zapewnienie wysokiej jakości opieki, zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi dla tych usług. Usługi mogą być realizowane 5 dni w tygodniu w godzinach 8:00-16:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą być zmienione.

V. WYMAGANE DOKUMNTY:

1. Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2. Życiorys (CV).
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w załączniku do ogłoszenia).
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.
6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Podpisany oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
9. Podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
    do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
10.Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.
11.Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat / kandydatka jest osobą niepełnosprawną.

Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a dokumenty niebędące oryginałami winny być dodatkowo opatrzone klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez składającego dokumenty.

VI. POUCZENI O 0CHRONIE DANYCH i WYTYCZNYCH DLA  SYSTEMÓW  I USŁUG W ZAKRESIE ZGODNOŚCI RODO:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tereszpol, 23-407 Tereszpol-Zaorenda , e-mail: gmina@tereszol.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z kontaktem: biuro@myszkowiak.pl
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  związanym z postępowaniem naboru na wolne
    stanowisko, prowadzonym w trybie konkursu.
4. Kandydat posiada:
    a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
        danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
    Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;

VI. SPOSÓB, TERMIN I  MIEJCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:„ Dotyczy naboru na stanowisko „Opiekun (Animator) do klubu seniora”
2. Termin składania ofert upływa dnia 04 października 2021 roku godz. 14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tereszpol.

VII. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Rozpatrzenie zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami dokonane będą przez komisję konkursową, w terminie do 5 dni po upływie terminu składania dokumentów.
2. Informacje o wyniku naboru zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugtereszpol.bip.lubelskie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń
   w Urzędzie Gminy Tereszpol.
3. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających w największym stopniu wymagania niezbędne spośród których wybierze najlepszego kandydata.
4. O zakwalifikowaniu na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą e-mailową.

Stanowisko finansowane jest w ramach projektu pn. „Seniorzy na Start” i jest współfinansowane przez Unię Europejską

                                                                                                           Wójt Gminy Tereszpol
                                                                                                           /- /Jacek Pawluk
                                                                                                            ….……………………………
                                                                                                           podpis osoby wnioskującej
 
 

Lista_kandydatow_spelniajacych_wymogi_formalne

Informacjs_o_wynikach_naboru