Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

2022.09.01
Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023
Terminy składania wniosków: od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września 2022 r. do 15 października 2022 r.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 600 zł/os. 

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2022 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia oryginałów ww rachunków i faktur w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, dotyczy w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, programów komputerowych, biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy oraz innych pomocy edukacyjnych; zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, ubioru i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, np. stroju i obuwia galowego; opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę; całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych), a w szczególności kosztów biletu miesięcznego, zakwaterowania w internacie lub bursie i inne wymienione w regulaminie.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2022 r. do końca okresu, na jaki świadczenie przyznano. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 • zaświadczenia z zakładu pracy /netto/ lub oświadczenia o wysokości zarobków /netto/,
 • zaświadczenia/oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
 • odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
 • zaświadczenia/oświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 • zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej prowadzonej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej;,
 • zaświadczenia/oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 • oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
 • zaświadczenia/oświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie
  i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.