Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie - OFERTA PRACY

2016.03.01

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna  ds. realizacji świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500 plus) na pełny etat.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna  ds. realizacji świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500 plus) na pełny etat.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • preferowane kierunki ukończenia studiów: prawo, administracja, ekonomia,
 • znajomość niżej wymienionych przepisów prawa : 
  • ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność,
 • zmysł organizacyjny, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 • prawa jazdy kat.: B

ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w tym m.in.:
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz korekt wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 • wzywanie do uzupełnienia ww. wniosków, zawierających braki formalne,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w zakresie dotyczącym m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
 1. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych.
 2. Przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych.
 3.  Sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczenia wychowawczego.
 4. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego.
 5. Prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
 6. Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami w toku realizacji powierzonych zadań.
 7. Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych.
 8. Przygotowywanie ogłoszeń, informacji i innych dokumentów dotyczących powierzonych zadań.
 9. Wykonywanie zastępstwa na innym stanowisku urzędniczym zgodnie z planem zastępstw.
 10. Wykonywanie innych zadań związanych z realizacją programu Rodzina 500 Plus i zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

 1. Praca biurowa w większości w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz z obsługą komputera i programów komputerowych.
 2. Praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt porozumiewanie się z innymi osobami.
 3. Przeciwwskazania do zatrudnienia określonych osób na stanowisku, na które prowadzony jest nabór: osoby mające utrudniony kontakt z innymi osobami z powodu obniżonej sprawności narządów mowy i słuchu.
 4. Pierwsza umowa o pracę zwarta będzie na okres próbny na 3 miesiące.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (curriculum vitae).
 3. Kserokopie świadectw pracy (dotyczy tylko tych kandydatów, którzy posiadają staż pracy). 
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe, 
 5. Kserokopie poświadczające inne uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje itp., 
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy – druk.
 7. Podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)

TERMIN, SPOSÓB i MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

 1. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 14 marca 2016 roku do godziny 15:30. 
 2. Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą do Urzędu Gminy Tereszpol po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego " lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 ; 23-407 Tereszpol-Zaorenda
 4. Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór przeprowadzony zostanie dwuetapowo:

 • I  etap -  kwalifikacja formalna.
 • II etap – pisemny test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 2. W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie pisemnego testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o przebiegu i wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej www.tereszpol.pl

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Pieczykolan

INFORMACJA:

o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna  ds. realizacji świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500 plus) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Do naboru na wyżej wymienione stanowisko przystąpiło 29 osób

 I etapie zakwalifikowały się 22 osoby z którego 2 osoby zrezygnowały

 II etapie największą liczbę punktów ponad 80% uzyskały 2 osoby :

 • Pani Małgorzata Kurys
 • Pani Agnieszka Czernik

W ostatnim etapie podczas rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Czernik.

Uzasadnienie:

Pani Agnieszka Czernik spełniła wszystkie wymagania formalne jak i kwalifikacyjne. Wykazała się znajomością przepisów mających zastosowanie na wymienionym stanowisku, a także uzyskała najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Pieczykolan

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners