Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INKASENTA

2016.02.09

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inkasenta.

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość pakietu Oficce,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, odporność na stres, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • znajomość technik instalacyjnych w sieciach wodociągowych.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • systematyczne dokonywanie odczytów z urządzeń pomiarowych i rozliczanie za pomocą  komputera,
 • pobieranie opłat z tytułu  dostarczania wody i odbioru ścieków,
 • doręczanie wezwań do zapłaty dla odbiorców zalegających za wodę i odprowadzanie ścieków,
 • prace instalacyjne, montażowe oraz wymiana wodomierzy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne umiejętności,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór przeprowadzony zostanie dwuetapowo:

 • I  etap -  kwalifikacja formalna: złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tereszpol pod adresem  urzędu BIP, stronie internetowej  urzędu  www.tereszpol.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tereszpol.
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.)

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach. Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tereszpol, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tereszpol.

Oferty należy składać do godz 15:30 dnia 15.02.2016 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie, lub listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie; ul. Szkolna 44, 23-407 Tereszpol-Zaorenda.
 

Kwestionariusz osobowy 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners