Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Drugi pas zabudowy w miejscowości Tereszpol-Zaorenda

2019.04.11

Ogłoszenie Wójta Gminy Tereszpol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tereszpol w miejscowości Tereszpol - Zaorenda obejmującego obszar na wschód od ul. Długiej – drugi pas zabudowy.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w związku z Uchwałą Nr XIX/82/12 Rady Gminy Tereszpol z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol - Zaorenda obejmującego obszar na wschód od ul. Długiej – drugi pas zabudowy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, sporządzoną do projektu planu.

Wyłożenie projektu miejscowego planu odbędzie się w dniach:

  • od 11.04.2019 r. do 06.05.2019 r.,
  • w siedzibie Urzędu Gminy Tereszpol, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 234,
  • od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tereszpol.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się: 

  • 23.04.2019 r.
  • w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, o godzinie 9:00.

Zgodnie z art.17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tereszpol, 23-407 Tereszpol - Zaorenda, ul. Długa 234, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2019 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tereszpol.

Ogłoszenie Wójta Gminy Tereszpol.doc

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners