Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłaszamy konkurs ofert na realizację zadań publicznych

2016.01.04

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego Gminy Tereszpol w 2016 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  ze zm. ), w związku z Uchwałą Nr X/56/15 Rady Gminy Tereszpol  z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok ( Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2015 r. , poz. 5231)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2

1. Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Termin składania ofert upływa dnia 25 stycznia 2015 roku.

Czytaj więcej:


Zarządzenie Wójta Gminy Tereszpol


Oferta 2016


Sprawozdanie 2016


Umowa 2016

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners