Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY TERESZPOL

2016.06.20

Serdecznie zapraszamy na XIX sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się 24 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tereszpol.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XVII z dnia 27 maja 2016 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej nr XVIII z dnia 8 czerwca 2016 r.
 5. Informacja o bieżącej działalności sołtysów.
 6. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje o stanie bezpieczeństwa gminy.
 9. Informacje na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy utworzonej jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Tereszpol oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy rzeczowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tereszpol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tereszpol.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Tereszpol poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Tereszpol na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Tereszpol na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 20.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zapytania gości.
 22. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                               

                                                         
      

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners