Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Gminy

2015.10.22

W dniu 25 września 2015r. Gmina Tereszpol przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tereszpol na lata 2016-2022. Główną przesłanką opracowania nowej strategii jest konieczność stworzenia profesjonalnego i długofalowego dokumentu odpowiadającego oczekiwaniom i wyzwaniom współczesności.

Dokument należy ponadto dostosować do nowego paradygmatu polityki regionalnej w Polsce zakładającego m.in. specjalizację lokalnej gospodarki czy wieloszczeblowy model zarządzania i współdziałania w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji. Nowa strategia powinna być też spójna z aktualnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym, w tym w szczególności z celami zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ponadto zawarte w niej cele i działania musza zostać dostosowane no nowej polityki spójności UE oraz wynikającej z niej celów tematycznych wdrażanych za pomocą krajowych i regionalnych programów operacyjnych finansowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
Strategia Rozwoju Gminy Tereszpol na lata 2016-2022 powstaje na mocy Uchwały nr X/47/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tereszpol na lata 2016-2022. Podczaj jej opracowania zostanie wykorzystany model ekspercko-partycypacyjny, pozwalający na szeroki udział władz i społeczności lokalnej w pracach nad dokumentem przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych. Podmiotem zewnętrznym odpowiedzialnym za opracowanie Strategii jest firma Lubelska Akademia Rozwoju. Prace nad nową Strategią Rozwoju potrwają do końca listopada br. W ich ramach strategia zostanie poddana konsultacjom społecznym.

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners