Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.11.20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), zwołuję XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej nr XXXIII Rady Gminy Tereszpol.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV Rady Gminy Tereszpol.
 5. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 6. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tereszpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Tereszpol.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Tereszpol
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tereszpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tereszpol na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tereszpol w 2018 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Wójta Gminy Tereszpol nieruchomości z zasobu mienia gminy.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 19. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                    Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners