Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rekrutacja do OHP

2017.09.25

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2017/2018

Do jednostek Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP przyjmowana jest przede  młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, doświadczona niepowodzeniami szkolnymi lub inną trudną sytuacja życiową.

Młodzież może zgłaszać do OHP się z własnej inicjatywy lub może być skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe.


Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:
• ma ukończone 15 i nieukończone 18 lat,
• zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
• złożył niezbędne dokumenty,
• zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego,
• zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
• dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej OHP.

Wymagane dokumenty:
- podanie (zgłoszenie) do OHP;
- kwestionariusz osobowy;
- ostatnie świadectwo szkolne (kopia);
- 1 fotografia legitymacyjna;
- zgoda rodziców/opiekunów praw¬nych na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum);
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe);
- opinia pedagoga szkolnego (w przypadku kandydata młodocianego nieposiadającego ukończonego gimnazjum);
- zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie);
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- zgoda na wykorzystanie wizerunku;
- zgoda na udział w imprezach organizowanych przez OHP.

OHP oferuje dwie formy przygotowania zawodowego:
• przyuczenie do zawodu w ramach kształcenia w Gimnazjum dla Dorosłych i Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy,
• nauka zawodu w ramach kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej lub w formie rzemiosła (rzemieślnicza nauka zawodu).

Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych warsztatach produkcyjno-szkoleniowych (OSiW) lub u pracodawców na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wojewódzka Komendą OHP, a pracodawcą (rzemieślnikiem) oraz na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi pracownikami – uczestnikami OHP.

Z tytułu pracy młodocianym pracownikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 4% do 6% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wszystkie informacje na temat adresów jednostek w poszczególnych miastach oraz oferty kształcenia znjadują się na stronie www.lubelskia.ohp.pl.

załącznik:

- Rekrutacja do OHP.pdf

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners