Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.09.22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), zwołuję XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Zaorendzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
  w Tereszpolu-Zaorendzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/167/17 Rady Gminy Tereszpol z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie darowizny nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 17. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                                    Stanisław Sitarz

 

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners