Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018

2017.08.24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że w terminie od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Gminy Tereszpol,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych i licencjackich.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, dotyczących
w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, programów komputerowych, biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy oraz innych pomocy edukacyjnych; zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, ubioru
i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, np. stroju i obuwia galowego; opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę; całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych), a w szczególności kosztów biletu miesięcznego, zakwaterowania w internacie lub bursie i inne wymienione w regulaminie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 • zaświadczenia z zakładu pracy /netto/ lub oświadczenia o wysokości zarobków /netto/,
 • zaświadczenia/oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
 • odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
 • zaświadczenia/oświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 • zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej prowadzonej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej;,
 • zaświadczenia/oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 • oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
 • zaświadczenia/oświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie
  i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w terminie od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners