Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.02.17

Serdecznie zapraszam na XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

 

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVI Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tereszpol za rok 2016.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w Tereszpolu-Zaorendzie za 2016 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tereszpol za 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tereszpol na 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej od osób fizycznych w miejscowości Panasówka nr 178 o powierzchni 0,55 ha.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 16. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                      Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners