Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

2016.12.29

Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego Gminy Tereszpol w 2017 r. 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ), i art. 11 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ), w związku z Uchwałą Nr XXIV/128/16 Rady Gminy Tereszpol  z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok ( Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2016 r. , poz. 5534) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2

1. Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Termin składania ofert upływa dnia 19 stycznia 2016 roku.

§4

Informacje o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie :

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Tereszpol,
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tereszpol.

 

Szczegółowe informacje w załączniku:

Zarządzenie_pożytek_publiczny_2017.pdf

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners