Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2016.11.18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), zwołuję XXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego w wyborach uzupełniających, które odbyły się 13.11.2016 r.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Tereszpol w wyborach uzupełniających, wg treści określonej w art. 23a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIII Rady Gminy Tereszpol.
 6. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 7. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Panasówka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Tereszpol.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Tereszpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tereszpol.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tereszpol.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tereszpol na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu- Zaorendzie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tereszpol.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tereszpol w 2017 roku.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 21. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol 

                                                                                                                                                   Stanisław Sitarz

  

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners