Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2016.09.23

Serdecznie zapraszam na XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXI Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tereszpol.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Prezentacja kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tereszpol.
 10. Przeprowadzenie głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tereszpol.
 11. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tereszpol.
 12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Wójta Gminy Tereszpol nieruchomości niezabudowanych z zasobu mienia gminy Tereszpol.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tereszpol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do wprowadzenia zmian
  w Statucie Gminy Tereszpol oraz ustalenia jej składu osobowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 19. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                                                                       Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners