Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Świadczenia Rodzinne - informacje

2016.09.21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje osoby zamierzające złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017  o konieczności wykazania dochodu w formie kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, w związku z rozszerzeniem katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu.

Od okresu zasiłkowego 2016/2017 w załączniku nr 4 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wpisujemy kwotę zwrotu  niewykorzystanej ulgi na dzieci  wynikającą  z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. otrzymaną  w 2015 r.  (art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się trudności związane z wypełnieniem wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie zamieszcza pomocną instrukcję.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego:

Uzupełniamy :
Część I  pkt 1 i 2, oraz należne dodatki do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

str. 3 wniosku:
pkt 3 –skład rodziny
pkt 4 – informacja gdzie jesteśmy ubezpieczeni
pkt 5 – inne dane  o utracie bądź uzyskaniu dochodu w 2015 roku bądź po tym roku (jeżeli nie dotyczy skreślamy nastąpiła utrata, uzyskanie) – podpis na str. 4.

Część IV, V wniosku (str. 5)  jeżeli dziecko będzie uczyć się w przyszłym roku szkolnym oraz część VI (str. 5)  jeżeli dziecko  uczy się w szkole ponadgimnazjalnej i dojeżdża bądź zamieszkuje w internacie/bursie/stancji  w czasie nauki.

Część VII pkt 1  str. 6 – podpis i data
Str. 7 daty i podpisy, numer konta
Str. 8, podpis pod pouczeniem na samym dole.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (Wszystkie załączniki  uzupełniają członkowie rodziny,  którzy byli pełnoletni w 2015 roku)

Załącznik nr 4 - uzupełniamy za rok kalendarzowy 2015,  dochody niepodlegające nieopodatkowaniu, tj. gospodarstwo rolne w ha przeliczeniowych, stypendia szkolne oraz socjalne z uczelni, fundusz alimentacyjny, kwotę zasiłku chorobowego wypłaconego przez KRUS w 2015r. oraz kwotę  ulgi rodzinnej (zwrot  na dzieci ) z Pitu z 2014 roku (dlatego, że wypłacono nam te pieniądze w 2015 roku)

Załącznik nr 5 – dotyczy dochodu z firmy, działalności pozarolniczej-jeżeli nie posiadamy wpisujemy 0.

Załącznik nr 6 – wpisujemy wielkość gospodarstwa w ha przeliczeniowych – jeżeli współwłasność to u jednego z  małżonków

Dodatkowo do wniosku załączamy:

  • świadectwo z pracy, jeżeli dochód z 2015 roku jest dochodem utraconym
  • zaświadczenie z pracy, jeżeli podjęliśmy nowe zatrudnienie w 2015 roku lub po tym roku ( za  miesiąc następujący  po miesiącu uzyskania pracy np. jeżeli praca została podjęta w maju, to przynosimy za czerwiec zaświadczenie)
  • zaświadczenia z KRUS o wypłaconym (bądź nie) zasiłku chorobowym  w 2015 roku
  • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners