Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

2016.05.20

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353.)  w związku z art. 39 ust. 1 w/w ustawy:

1. Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zawiadamia:

a) o możliwości zapoznania się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko, projektem strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

b) o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych

2. Projekt  dokumentu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r. znajduje się na stronie internetowej:  www.tomaszow-lubelski.pl,  w zakładce: „Ogłoszenia”.

3. Uwagi i opinie do w/w dokumentów można składać w terminie od 19.05.2016 r. do 10.06.2016 r. m.in. na załączonym formularzu konsultacyjnym:

  • na piśmie na adres: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski , ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski;
  • faxem na numer: 84 6642243;
  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie  z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres: aktywne.roztocze@tomaszow-lubelski.pl;
  • ustnie do protokołu;

4. Zgodnie z art. 41 cyt. powyżej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1: Treść ogłoszenia
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2: Formularz konsultacyjny

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners