Gmina Tereszpol

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

2019.09.06

Pismo: WOOŚ.442.1.2018.KK. w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Działając na podstawie art. 119 ust 1, art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.
    W trybie art. 119 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim dla ww. przedsięwzięcia wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż z całością dokumentów w języku polskim i angielskim przekazanych tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak: DOOŚ-TSOOŚ.442.1.2018.MT.13, zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, II piętro, pokój nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie: http://lublin.rdos.gov.pl/.
Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
        Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, oraz ustnej w sekretariacie RDOŚ w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, I piętro, pok. 17 w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od dnia 6 września 2019 r. do dnia 5 października 2019 r.
Niniejsze obwieszczenie jest korektą obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 4 września 2018 r. (oczywista omyłka w dacie) znak WOOŚ.442.1.2018.KK

 


   

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

OBWIESZCZENIE.DOC

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners