Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Dofinansowanie instalacji OZE

2016.02.10

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: 

 • Energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
 • Energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji kolektorów słonecznych,
 • Energii cieplnej dzięki wykorzystaniu powietrznych pomp ciepła,

Osoby zainteresowane mogą składać deklaracje na montaż poszczególnych instalacji pod warunkiem nie posiadania dotychczas jednej z nich. Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości  do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z budową lokalnych małych źródeł energii ciepła. W przypadku dofinansowania instalacji fotowoltaicznych poziom ten zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i może wynosić 65%.

Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji solarnej lub fotowoltaicznej na połaci dachowej pokrytej eternitem.

Deklaracje można pobrać osobiście z:

 • Sekretariatu Urzędu Gminy,
 • Strony internetowej www.tereszpol.pl ,
 • Sołtysa danej miejscowości.

Zgłoszenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku przedłożenia przez Państwo kompletu załączników:

 • Ankiety wraz z deklaracją udziału w dofinansowaniu na poszczególne instalacje,
 • Umowa użyczenia nieruchomości.

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie do 29 lutego 2016 r. do godz. 15.30:

 • W sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol,
 • Wysłać na adres: Urząd Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

 

Informuję również, że podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Przyjmuje się założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony zostanie VAT (naliczony od kwoty udziału), a w pozostałym zakresie VAT rozliczy Gmina. Stawka VAT (8 i 23%) jest uzależniona od lokalizacji instalacji (budynek mieszkalny bądź gospodarczy dla instalacji fotowoltaicznej).

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne właściciele domów jednorodzinnych. Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony w powyższym zakresie, będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.O zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje wielkość planowanej instalacji oraz kolejność zgłoszeń.

Osobą kontaktową w sprawie projektu jest Pan Marek Kulik, tel. 84 6876037, e-mail: mkulik@tereszpol.pl

Z poważaniem

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA

ZAŁĄCZNIKI:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1: REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW,
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2: ANKIETA WRAZ Z DEKLARACJĄ UDZIAŁU W DOFINANSOWANIU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ,
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3: ANKIETA WRAZ Z DEKLARACJĄ UDZIAŁU W DOFINANSOWANIU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH,
 4. ZAŁĄCZNIK NR 4: ANKIETA WRAZ Z DEKLARACJĄ UDZIAŁU W DOFINANSOWANIU POMP CIEPŁA,
 5. ZAŁĄCZNIK NR 5: UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners