Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Termomodernizacja budynków szkół w Tereszpolu-Zaorendzie oraz w Tereszpolu-Kukiełkach

2018.05.17

Projekt pn.: "Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach"

 

INFORMACJA O PROJEKCIE
 

Projekt pn.: "Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach" współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przedmiotem projektu jest: poprawa jakości środowiska naturalnego w gm. Tereszpol poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach poprzez: ocieplenie stropodachów i dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o., w tym wymiana kotła węglowego na kocioł opalany biomasą o mocy 285 kW, a także wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. W wyniku realizacji projektu ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie 3 368,50 GJ/rok, a zaoszczędzonej energii  elektrycznej 194,41 MWh/rok. O 1 985 421,39 kWh/rok zmniejszy się także roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych. Szacuje się ponadto, że roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 582,40 tony ekwiwalentu CO2. Dodatkowa zdolność energii wytwarzanej z OZE wyniesie z kolei 0,285 MW, a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 414,34 MWh/rok.

Beneficjentem projektu jest Gmina Tereszpol

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony przez Gminę Tereszpol do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, czyli do Zarządu Województwa Lubelskiego, w dniu 14.11.2016 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Gminą Tereszpol a Województwem Lubelskim dnia 20.12. 2017r.

Planowany termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu: przypada na 31.10. 2018r.


Całkowita wartość projektu wynosi: 2 175 369,45 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na tala 2014 - 2020: wynosi 1 398 038,47 zł.

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners